gcc/g++生成高可读性汇编

有时我们想查看C/C++代码对应的汇编代码,可以通过gcc/g++的编译选项-S来生成,但这样的代码可读性较差。

可以增加-fverbose-asm来增加可读性

1
g++ -O0 -o temp.s temp.cpp -std=c++17 -g -S -fverbose-asm

还有另一个方法,先生成目标文件再用objdump进行反汇编,我发现这样生成的汇编代码可读性更好。

1
g++ -O0 -o temp temp.cpp -std=c++17 -g && objdump -S -t -D temp > temp.s